Centrum Sportowo - Rekreacyjne "ZBYSZKO",
Wiączyń Dolny 58a, 92-701, Nowosolna / Łódź,
tel. +48 697 870 028 , e-mail: biuro@centrumzbyszko.com.pl

REGULAMIN
CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO „ZBYSZKO”

I KLUBU JEŹDZIECKIEGO „ZBYSZKO”

 

Przepisy ogólne:

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Zbyszko” oraz Klubu Jeździeckiego Zbyszko.
 2. Klub Jeździecki Zbyszko prowadzi jazdy konne dla dzieci i dorosłych na ujeżdżalni lub krytej hali oraz w terenie od wtorku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 (ostania jazda) oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 22.00 (ostatnia jazda).
 3. Przebywanie na terenie Centrum dozwolone jest w godzinach 10.00 – 22.00 (nie dotyczy indywidualnych ustaleń i uroczystości organizowanych na terenie Centrum).
 4. Aktualny cennik dostępny jest dla uczestników na tablicy informacyjnej oraz w Internecie na www.kjzbyszko.pl. Cena zawiera opłatę za jazdę, naukę i ubezpieczenie.
 5. Opłaty za zajęcia pobierane są przed lekcją w sklepie jeździeckim.
 6. W Klubie Jeździeckim Zbyszko obowiązują karnety, których ważność obowiązuje przez dwa miesiące od daty zakupu.
 7. Z zajęć mogą korzystać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach, lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 8. Uprawianie jeździectwa wiąże się z ryzykiem  -  jest to sport mogący powodować różnego rodzaju urazy.
 9. Nauka jazdy konnej prowadzona jest przez Instruktorów posiadających uprawnienia w zakresie jazdy konnej, honorowanych przez Polski Związek Jeździecki.
 10. Podczas wszystkich zajęć z jazdy konnej prowadzonych w Klubie Jeździeckim Zbyszko na ujeżdżalni musi być obecna osoba ze stosownymi uprawnieniami.
 11. Zakres zajęć oferowanych przez Klub Jeździecki Zbyszko to: nauka jazdy konnej, jazda konna zaawansowana, wycieczki w teren, oprowadzanki dla dzieci.
 12. W czasie zajęć Instruktor ustala, na jakich koniach jeżdżą uczestnicy zajęć.
 13. Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń Kierownika, Instruktorów i obsługi stajni.
 14. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowywane w ogólnie dostępnej szatni, przy czym nie wskazane jest przynoszenie ze sobą rzeczy wartościowych – za ich zaginięcie lub uszkodzenie Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Bez zezwolenia Kierownika, Instruktora lub osoby pracującej w stajni zabrania się wchodzenia do stajni, na pastwiska i na wybiegi dla koni.
 16. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania z końmi bez obecności Kierownika, Instruktora lub osoby pracującej w stajni.
 17. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń Klubu Jeździeckiego Zbyszko lub Centrum sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 18. Bezwzględnie zakazuje się jakichkolwiek kontaktów ze zwierzętami osób, które spożywały alkohol lub środki odurzające.
 19. Osoby, które znajdują się na terenie Centrum wyłącznie w celach turystycznych czy rekreacyjnych, w tym zwłaszcza wykonujące fotografie z udziałem zwierząt nie mogą, bez wiedzy i zgody instruktora, dotykać ani dosiadać zwierząt.
 20. Dzieci znajdujące się na terenie Klubu Jeździeckiego muszą przebywać pod bezwzględną opieką dorosłych.
 21. Bez zezwolenia Instruktora obowiązuje zakaz wchodzenia na ujeżdżalnię.
 22. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz wykonywać gwałtownych ruchów płoszących konie.
 23. Zabrania się karmienia koni bez zgody Kierownika lub Instruktora.
 24. Zabrania się jazdy samochodem i rowerem przy ujeżdżalni. Prosimy parkować samochody
  w wyznaczonym miejscu.
 25. Bez zgody Kierownika wstęp z psem na teren przyległy do stajni i ujeżdżalnię jest wzbroniony.
 26. Psy uczestników jazd lub osób odwiedzających Centrum muszą być trzymane na smyczy
  i przebywać w kagańcu.
 27. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątnięcia odchodów po swoich psach.
 28. Należy przestrzegać porządku i czystości na terenie Centrum.
 29. Przy ujeżdżalni nie wolno używać automatycznych parasoli.
 30. Na terenie stajni i ujeżdżalni zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 31. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia wszelkiego ognia.
 32. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż oraz do stosowania się do uwag Kierownika, Instruktorów oraz osób pracujących w stajni.
 33. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 34. Przebywanie małoletnich bez nadzoru osoby dorosłej możliwe jest jedynie po wcześniejszym złożeniu stosownego oświadczenia przez opiekuna prawnego małoletniego. Kierownik lub Instruktor musi wyrazić zgodę na pobyt małoletniego bez nadzoru osoby dorosłej.
 35. Centrum posiada ubezpieczenie OC. Fakt ten nie zwalnia rodziców i opiekunów od pełnej odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie Centrum.
 36. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon Alarmowy z telefonu komórkowego 112.
 37. Teren Centrum jest monitorowany.

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach:

 1. Termin jazd ustala się indywidualnie. Zajęcia prowadzone są od wtorku do niedzieli w godzinach 14:00 – 18:00 (rozpoczęcie ostatniej jazdy).
 2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach pobierana jest przed ich rozpoczęciem, w sklepie jeździeckim.
 3. Za zajęcia umówione, a nie odwołane najpóźniej na 24 godziny przed terminem jazdy, klient musi zapłacić 50% ceny zajęć za każdą zarezerwowaną godzinę.
 4. Przed rozpoczęciem jazd klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach oraz zapoznaniu się z Regulaminem obowiązującym w Centrum.
  W przypadku odmowy podpisania dokumentu Instruktorzy oraz Kierownik Klubie Jeździeckim Zbyszko mają prawo odmowy prowadzenia zajęć. W przypadku dzieci – oświadczenie składa opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
 5. W przypadku spóźnienia się klienta na umówioną godzinę, do wykorzystania pozostaje mu jedynie czas, który pozostał z pełnej lekcji zajęć.
 6. Do stajni należy przyjść zawsze 30 minut przed ustaloną godziną jazdy, w celu przygotowania konia do jazdy.
 7. Zajęcia jazdy konnej prowadzone są przez Instruktorów z uprawnieniami.
 8. W czasie zajęć instruktor może udostępnić następujący sprzęt uczestnikom zajęć: siodła, ogłowia, toczki, pomoce jeździeckie, cavaletti, przeszkody.
 9. Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni i w terenie wszystkich jeźdźców obowiązuje toczek / kask.
 10. Podczas nauki skoków dzieci (do lat 12) obowiązkowo muszą posiadać kamizelki ochronne.
  W przypadku braku kamizelki ochronnej Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia zajęć.
 11. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na wyznaczone miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 12. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów koni.
 13. Przed wyprowadzeniem konia z boksu oraz po powrocie z terenu należy oczyścić mu kopyta.
 14. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 15. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez Instruktora miejscu.
 16. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni należy niezwłocznie zgłosić Instruktorowi.
 17. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
 18. Instruktor ocenia umiejętności jeździeckie jeźdźca i na tej podstawie dobiera dla niego odpowiedniego konia oraz podejmuje decyzję odnośnie rodzaju jazdy.
 19. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora.
 20. Po zakończonych zajęciach należy rozsiodłać konia a sprzęt odłożyć na właściwe, wskazane miejsce.
 21. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz nieprzewidywalnym.
 22. Osoby przebywające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do zajęć.
 23. Zajęcia mogą zostać odwołane w każdym czasie, ze względu na warunki atmosferyczne. W takim przypadku nowy termin zajęć zostanie uzgodniony z uczestnikiem indywidualnie.
 24. Jazda konna w Klubie Jeździeckim Zbyszko jest możliwa wyłącznie dla osób, które zapoznały się z niniejszym regulaminem.

 

W przypadku jakichkolwiek uwag czy zastrzeżeń dotyczących powyższego Regulaminu lub pracowników ośrodka proszę o kontakt pod numerem telefonu 696 473 976.

Kierownik KJ Zbyszko

Krzysztof Lik

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3